Stypendia pomostowe na I rok studiów

Stypendia skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH  (segment II)

Jeżeli jesteś zainteresowany programem, to zgłoś swoją kandydaturę do stypendium. Komisja stypendialna Towarzystwa Samorządowego wyłoni osoby, którym  zostaną udzielone rekomendacje.

Regulamin Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26.07.2021 r.

02.08.2021 r.  powiadomimy drogą mailową o przyznanych rekomendacjach i prześlemy dalsze instrukcje. Bliższe informacje pod nr tel. 797 901 114

Sprawdzian kompetencji językowych

Sprawdzian kompetencji językowych zostanie przeprowadzony 2 czerwca 2021  o godzinie 15:00 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie przy ul. Adama Mickiewicza 14.

Kandydaci zainteresowani miejscem w grupie dwujęzycznej, nawet jeśli nie jest to opcja nr 1, składają wnioski do szkoły pierwszego wyboru do 31 maja 2021 do godz. 15:00. Tylko kandydaci, którzy uzyskają min. punktów będą brani pod uwagę do grup dwujęzycznych.

Poniżej wyciąg z Regulaminu szkolnej Komisji rekrutacyjnej dostępnego na stronie https://1lokonin.pl/category/rek-21-22/ ze wskazowkami praktycznymi. w ww regulaminie znaleźć również można szczegółowy opis wymagań na sprawdzian.

 1. Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych przeprowadza się sprawdzian kompetencji językowych składający się z części pisemnej na poziomie B1 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).
 2. Sprawdzian trwa 60 min i składa się z następujących części: rozumienia tekstu czytanego oraz testu leksykalno – gramatycznego. Wszystkie pytania są pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru.
 3. Za sprawdzian kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
 4. Kandydat uzyskuje pozytywny wynik sprawdzianu w przypadku otrzymania minimum 16 punktów.
 5. Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są i otrzymują maksymalną ilość punktów: 
  1. kandydaci posiadający certyfikat z języka angielskiego: FCE lub CAE lub CPE, którzy okażą do wglądu oryginał certyfikatu i złożą wraz z dokumentami jego potwierdzoną kopię; 
  2. kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego przeprowadzonych zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4).
 6. Zwolnienie ze sprawdzianu kompetencji językowych następuje na podstawie dokumentów potwierdzających podstawę zwolnienia.
 7. Na sprawdzian kompetencji językowych kandydat przychodzi z ważną legitymacją szkolną.

Zaproszenie do udziału w konkursie “FOX”!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie j. angielskiego FOX 2021, który zostanie przeprowadzony 20 kwietnia 2021 roku.

Odpłatność za udział uczestnika w konkursie wynosi 10 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać przez dziennik Librus do p. Agaty Salzman natomiast wpłaty na konto Rady Rodziców I LO w Koninie do niedzieli 28 marca 2021: nr konta: 08 8530 0000 0000 0114 2000 0001

Wykaz lektur obowiązujących w tegorocznej edycji konkursu, regulamin oraz przykładowe testy zamieszczone są na stronie konkursu: www.fox.bielsko.pl.

Nasze kategorie to:
Lions: kl. 1 i 2 IV-letniego LO (lektura:”The African Queen”)
Eagles: kl.2 i 3 III-letniego LO (lektura:”Moby Dick”)

Zachęcamy do udziału w konkursie!!