Informacje

U W A G A !

Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.

Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u pedagoga szkolnego odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2019 r.

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej

Deklaracje maturalne wypełniane są za pośrednictwem strony:  http://maturzysta.vulcan.pl .

Po wejściu na stronę należy dokładnie przeczytać instrukcję.

  • Jako identyfikator szkoły należy wpisać: 306201-0911F

Po wypełnieniu deklaracji należy wydrukować dwustronnie formularz deklaracji na drukarce w dwóch egzemplarzach.

Uczeń dostarcza do wychowawcy – do 24 września 2019 r. do godziny 14.00 wydrukowaną w dwóch egzemplarzach i podpisaną deklarację wypełnioną za pośrednictwem strony internetowej (pdf).

Ostateczne deklaracje będą wypełniane w dniach 28.01.2019 – 02.02.2019 r.

Nie można poprawić deklaracji po wygenerowaniu pdf, w przypadku popełnienia błędu należy jeszcze raz wypełnić całą deklarację.

Przyjmowanie deklaracji od absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2004/2005 – 2018/2019 codziennie w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły do dnia 7 lutego 2019 roku.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie internetowej CKE www.cke.edu.pl i na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu www.oke.poznan.pl/

Szkolenie z procedur maturalnych dla uczniów odbędzie się 26 września 2018 w trakcie godziny z wychowawcą a dla rodziców w dniu 19 września 2018 podczas spotkania z dyrektorem I LO o godzinie 16:30 w auli szkolnej.