Informacje 2022

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)
z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

*Do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym ma prawo przystąpić zdający, któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwił przystąpienie do egzaminu maturalnego we właściwym terminie. Zdający lub jego rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu.