Informacje 2021

*Do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym ma prawo przystąpić zdający, któremu szczególny przypadek losowy
lub zdrowotny uniemożliwił przystąpienie do egzaminu maturalnego we właściwym terminie.
Zdający lub jego rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu.

Terminarz działań związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem egzaminu  maturalnego
w roku szkolnym 2020/2021 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 

TERMINZADANIE / DZIAŁANIE
do 28 września 2020 r.zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. i komunikatem o dostosowaniach 
do 30 września 2020 r.przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
do 15 stycznia 2021 rprzyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; przyjęcie od absolwentów korekt w deklaracjach złożonych przed 22 grudnia 2020 r.
do 29 stycznia 2021 r.przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego 
do 10 lutego 2021 r.przyjęcie oświadczeń uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań
do 20 kwietnia 2021 rprzyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie 
4–20 maja 2021 r.przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym
19–21 maja 2021 r.przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków obcych nowożytnych w terminie głównym
5 lipca 2021 r.ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń 
do 12 lipca 2021 rzebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym
24 sierpnia 2021 rprzeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
10 września 2021 r.przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości i informacji o wynikach egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający
na egzaminie maturalnym w 2021 roku w I LO w Koninie.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)
z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo / fakultatywnieZapewnia
biologialinijka 
kalkulator prosty** 
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 
fakultatywnie
obowiązkowo 
obowiązkowo
zdający
zdający
szkoła
chemialinijka 
kalkulator prosty** 
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 
fakultatywnie
obowiązkowo 
obowiązkowo
zdający
zdający
szkoła
fizykalinijka 
kalkulator prosty** 
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 
fakultatywnie 
obowiązkowo 
obowiązkowo
zdający
zdający
szkoła
geografialinijka 
kalkulator prosty** 
lupa 
obowiązkowo
obowiązkowo
fakultatywnie
zdający
zdający
zdający
historialupa fakultatywniezdający
historia sztukilupa fakultatywniezdający
historia muzykilupa
słuchawki
odtwarzacz płyt CD 
fakultatywnie
obowiązkowo
obowiązkowo
zdający
zdający
szkoła
informatykakalkulator prosty**obowiązkowozdający
język polskisłownik ortograficzny
i słownik poprawnej polszczyzny 
obowiązkowoszkoła
matematykalinijka
cyrkiel
kalkulator prosty**
Wybrane wzory matematyczne
obowiązkowo
obowiązkowo
obowiązkowo
obowiązkowo
zdający
zdający
zdający
szkoła
wiedza o społeczeństwiekalkulator prosty**fakultatywnie zdający

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.