Historia szkoły

Kalendarium dziejów szkoły

Rok 1862
Na mocy postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego przystąpiono do organizacji Powiatowej Szkoły Pedagogicznej w Koninie. Siedzibą szkoły zostaje budynek dotychczasowej szkoły elementarnej (obecny budynek parafialny u zbiegu ulic Kościelnej i Wodnej).

Rok 1863
Formalnie zakończono pierwszy etap organizacji szkoły, polegający na stworzeniu kadrowych i materialnych podstaw jej funkcjonowania, dlatego w miejscowej tradycji rok 1863 zachował się jako data założenia szkoły.

Rok 1866
Zamożny koniński kupiec i filantrop, Walenty Modrzejewski aktem notarialnym odstępuje „na własność ogółu mieszkańców katolików miasta Konina([…]na pomieszczenie szkoły męskiej gimnazjum lub progimnazjum” kamienicę przy rynku(w miejscowej tradycji nazywanej Domem Zemełki). Do 1938 roku będzie ona kolejno siedzibą: progimnazjum, szkoły handlowej, gimnazjum i liceum.

Rok 1868
W ramach represyjnych zmian wprowadzanych przez rosyjskiego zaborcę po upadku powstania styczniowego zlikwidowano Powiatową Szkołę Pedagogiczną w Koninie.

Rok 1883
Według informacji zawartych w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” w Koninie istnieje prywatna czteroklasowa szkoła filologiczna męska z klasą przygotowawczą, utrzymywana kosztem mieszkańców miasta i okolicy.

Rok 1907
Na bazie progimnazjum męskiego powstaje VII-Klasowa Szkoła Handlowa w Koninie.

Rok 1914
Wybucha I wojna światowa i do Konina wkraczają wojska niemieckie, które zajmują budynek męskiej szkoły handlowej na prowizoryczne koszary, a szkoła zawiesza swoją działalność.

Rok 1915
Dzięki staraniom ks. Włodzimierza Jasińskiego, ówczesnego proboszcza konińskiej Parafii św. Bartłomieja władze okupacyjne wyrażają zgodę na wznowienie zajęć w męskiej szkole handlowej.

Rok 1918
W dniu 11 listopada od kul żołnierzy niemieckich giną uczniowie szkoły:16 letni Kazimierz Mozica i 14 letni Kazimierz Piotrowski, a dwóch umiera w wyniku poniesionych ran: 15 letni Józef Żyzniewski i 15 letni Aleksander Nowicki.

Rok 1919
Na mocy decyzji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego szkoła handlowa zostaje przekształcona w 8-klasowe Gimnazjum Humanistyczne z łaciną.

Rok 1920
W dramatycznych chwilach najazdu bolszewickiego 5 nauczycieli i 87 uczniów wstępuje ochotniczo do wojska.

Rok 1921
10 lipca szkołę odwiedza goszczący w Koninie Naczelnik Państwa, Marszałek Józef Piłsudski i uczestniczy w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci poległego pod Oranami ucznia szkoły i żołnierza 205 pułku piechoty, Władysława Michalaka.

Rok 1923
Pierwsza matura w historii szkolnictwa konińskiego. Świadectwa dojrzałości otrzymuje 11 uczniów.

Rok 1924
Odrębne dotychczas pod względem organizacyjnym szkoły: gimnazjum męskie i gimnazjum żeńskie zostają połączone w jedną placówkę: 8-klasowe Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne w Koninie.

Rok 1935
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Średniej w Koninie powołuje Komitet Budowy Gimnazjum w Koninie. Nowy gmach według projektu inż. A. Nestrypke postanowiono zlokalizować na ówczesnych błoniach miejskich , przy nowo powstałej ulicy Mickiewicza.

Rok 1938
9 stycznia następuje  uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego gmachu Gimnazjum i Liceum w Koninie. Jednocześnie odsłonięto płaskorzeźbę z wizerunkiem Marszalka Józefa Piłsudskiego, którego imię szkoła przybrała.

Lata 1939-1945
Po wybuchu wojny oraz wkroczeniu do Konina w dniu 14 września wojsk niemieckich szkoła zaprzestaje działalności. W budynku przy ulicy Mickiewicza zostaje otwarta szkoła niemiecka, tzw. Oberschule.

Rok 1945
15 marca, po blisko sześcioletniej przerwie, wznowiono lekcje w konińskim gimnazjum i liceum. 27 sierpnia na mocy zarządzenia Ministra Oświaty szkoła staje się oficjalnie placówką państwową i otrzymuje nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Ogólnokształcące w Koninie. We wrześniu zostaje uruchomiony internat szkolny, funkcjonujący do 1970 roku.

Rok 1946
16 lutego ma miejsce doniosła uroczystość: pożegnanie pierwszych 10 powojennych maturzystów(czterech absolwentek i sześciu absolwentów).

Rok 1947
W budynku szkoły i w oparciu o jej kadrę pedagogiczną uruchomiono Państwowe  Liceum Pedagogiczne, które wkrótce przeniosło się do własnej siedziby, oraz kursy maturalne dla dorosłych.

Rok 1948
W wyniku zmian w systemie organizacji szkolnictwa średniego w kraju dotychczasowe gimnazjum i liceum zostaje przekształcone w 4 letnie liceum, noszące nazwę: Liceum Ogólnokształcące nr 28 w Koninie.

Rok 1961
W oparciu o bazę lokalową oraz kadrę pedagogiczną liceum uruchomione zostaje Technikum Mechaniczno-Elektryczne z Wydziałem Chemicznym- pierwsza średnia szkoła zawodowa w powiecie konińskim. Zajęcia dla uczniów nowo powstałej szkoły odbywają się przez pierwsze dwa lata w budynku liceum, w którym funkcjonuje również Liceum dla Pracujących.

Rok 1968
W dniach 21-22 września odbywa się I Zjazd Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego połączony z nadaniem szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez uczestników Zjazdu i członków Komitetu Rodzicielskiego.

Rok 1969
27 września odbywa się pierwsze Święto Patrona.

Rok 1970
Powstaje pierwszy  hymn szkolny autorstwa ówczesnych uczniów:  Andrzeja Rybickiego(tekst) i Jana Kaczmarka(melodia).

Rok 1972
Uchwałą Rady Pedagogicznej ustanowiono odznaczenie „Zasłużony dla szkoły” wręczane podczas Święta Patrona  szczególnie wyróżniającym się uczniom, a od 1974 roku zasłużonym nauczycielom, sojusznikom i przyjaciołom szkoły. Obecnie odznaczenie nosi nazwę „Zasłużony dla I Liceum”.

Rok 1975
W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju szkoła zmienia nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.
W dniach 27-28 września odbywa się II Zjazd Absolwentów i Wychowanków.

Rok 1979
Wizyta profesora Mieczysława Bekkera-słynnego konstruktora pojazdu księżycowego, absolwenta szkoły z 1924 roku.

Rok 1983
Powołany zostaje Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Koninie łączący w organizacyjną całość liceum młodzieżowe i liceum dla pracujących.

Rok 1991
Zorganizowanie pierwszej w regionie wymiany polsko-niemieckiej ze szkołą w Celle-początek tradycji współpracy międzynarodowej.
Otwarcie pierwszej pracowni komputerowej.

Rok 1993
Z okazji 130-lecia szkoły odbywa się III Zjazd Absolwentów i Wychowanków.

Rok 1995
Ukończenie pierwszego etapu rozbudowy szkoły: powiększenie budynku o 14 sal lekcyjnych, nowe klatki schodowe, świetlicę.
W skład zespołu szkół włączone zostaje liceum ekonomiczne, w wyniku czego następuje zmiana nazwy na: Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.

Rok 1996
Powstanie nowego hymnu szkolnego autorstwa uczennicy Patrycji Brzezińskiej(tekst) i Kazimierza Brzezińskiego(melodia).

Rok 1998
Zakończenie budowy segmentu sportowego i uroczyste otwarcie hali sportowej.
W dniach 24-25 października odbywa się IV Zjazd Absolwentów i Wychowanków.

Rok 2002
Zmiana nazwy szkoły na: I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.

Rok 2003
V Zjazd Absolwentów i Wychowanków w dniach 26-27 września połączony z obchodami 140-lecia istnienia szkoły.

Rok 2007
Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła z tradycją” organizowanego przez Fundację Szansa-Centrum Edukacji Młodzieżowej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przyznaje I Liceum tytuł: Szkoła z tradycją.

Rok 2008
27 września , w czterdziestą rocznicę pamiętnego I Zjazdu odbywa się VI Zjazd Absolwentów i Wychowanków.

Rok 2013
Uroczyste obchody 150-lecia istnienia szkoły połączone z VII Zjazdem Absolwentów i Wychowanków.