Klasy patronackie

GEOGRAFIA

W dniu  16.12. 2019 r. została nawiązana współpraca I LO  z Wydziałem Nauk Geograficznych  i Geologicznych UAM w Poznaniu. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom Klasy Patronackiej pogłębiania zainteresowań w obszarze nauk geograficznych oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Uczniowie będą mogli korzystać z oferty naukowo- dydaktycznej wydziału, z zaplecza aparaturowego, księgozbioru,  elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz pomocy w prowadzeniu badań. Kontakt z kadrą naukowo- dydaktyczną wydziału oraz ze studentami przyczyni się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów. Cieszymy się ze współpracy, jest to dla naszej szkoły wielkie wyróżnienie!

CHEMIA

W dniu 28.10.2016r. Dziekan Wydziału Chemii UAM w Poznaniu prof. Henryk Koroniak przekazał na ręce pani dyrektor Elżbiety Świder list intencyjny, poświadczający nawiązanie współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii UAM a I LO. Klasy o profilu medycznym, objęte patronatem, będą miały okazję do dodatkowej aktywności naukowej, poprzez uczestnictwo w warsztatach laboratoryjnych, wykładach i sympozjach naukowych. Jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia!
                                       

JĘZYK ANGIELSKI

W dniu 16 stycznia 2017 r. prof. dr hab. Mirosław Pawlak – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz mgr Elżbieta Świder – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie  podpisali porozumienie, na mocy którego uczniowie naszego liceum, otoczeni opieką językową przez PWSZ Konin, będą mogli w dalszym ciągu brać udział w organizowanych przez pracowników naukowych i studentów filologii wydarzeniach tj. wykładach, warsztatach czy konkursach językowych.  Tego typu współpraca została zapoczątkowana w roku 2015. Niewątpliwie jej nowym elementem jest fakt, że PWSZ w Koninie, Wydział Filologii, otoczy opieką naukową nauczycieli I LO głównie w zakresie merytorycznego przygotowania do nauczania dwujęzycznego. W ramach tej współpracy nauczyciele I LO będą mieli możliwość brania udziału w spotkaniach naukowych, korzystania z konsultacji metodyków Wydziału Filologii, a także uczestniczenia w wypracowanej wspólnie ofercie intensywnych szkoleń dotyczących  m.in. metod i form pracy stosowanych w nauczaniu dwujęzycznym. Obie strony są otwarte na nowe działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia.

                                        

JĘZYK POLSKI

Dnia 23 marca 2012 podpisano porozumienie w sprawie objęcia przez Instytut Filologii Polskiej i Klasycznej UAM patronatu nad jedną z klas pierwszych  I LO w Koninie. Ponowiono je w 2018 roku. Swoje podpisy pod umową w roku 2012 złożyli prof. Tomasz Pokrzywniak dziekan wydziału i dyrektor szkoły mgr Jolanta Fabisiak a w roku 2018 prof. Tomasz Mizerkiewicz dziekan wydziału i mgr Elżbieta Świder dyrektor I LO. 

Celem patronatu jest umożliwienie uczniom klasy patronackiej pogłębiania zainteresowań dotyczących filologii polskiej oraz propagowanie oferty naukowo – dydaktycznej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Uczniowie I Liceum mogą brać udział w wykładach otwartych, ćwiczeniach i warsztatach organizowanych przez Instytut. UAM zapewnia również pomoc i nadzór merytoryczny klasie patronackiej poprzez swoich pracowników i doktorantów, będą to warsztaty polonistyczne, konsultacje, udostępnienie księgozbioru, sprzętu naukowego, elektronicznych materiałów dydaktycznych, pomoc w prowadzeniu badań i pisaniu prac konkursowych, takich jak olimpiada polonistyczna oraz współpraca ze studentami.

Podpisanie powyższych  porozumień jest efektem wieloletniej  wcześniejszej współpracy zespołu polonistów I Liceum z Kołem Naukowym Filologii Polskiej a później z Pracownią Dialektologiczną Instytutu Filologii Polskiej UAM. Uczniowie klas humanistycznych biorą systematycznie udział,  od 2016 roku, w kolejnych sesjach Międzyszkolnych Konferencjach Popularnonaukowych, gdzie z powodzeniem prezentują swoje prace badawcze na forum licznych klas humanistycznych z całej Wielkopolski.  

W roku 2019 dr Błażej Osowski zaproponował Uczniom dwóch klas humanistycznych udział w badaniu naukowym w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki zdobytego w konkursie Dziedzictwo Narodowe za projekt „Regionalne słowniki tematyczne języka mieszkańców Wielkopolski – powiaty gnieźnieński i koniński”.  W marcu efekt naszej pracy w terenie został przekazany Pracowni Dialektologicznej. Zaowocuje kolejnym regionalnym słownikiem tematycznym.

W marcu 2020 roku przedstawiciele I LO wzięli udział w Dniu Dialektologa organizowanym przez Pracownię Dialektologiczną UAM.