Doradztwo zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Dyżur doradcy: wtorek 12.30-13.30 w Silentium (po uprzedniej zapowiedzi)

Cele szkolnego poradnictwa zawodowego:

 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny oraz zawodowy uczniów.
 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje.
 • Pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 • Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.
 • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo).

Przydatne informacje:

Testy online

Testy on-line są doskonałą metodą samopoznania, ich wyniki należy jednak zinterpretować z koordynatorem doradztwa zawodowego. Dzięki temu uczeń otrzyma charakterystykę, zawierającą opis zbadanych cech osobowości, dominujących zdolności, charakterystykę mocnych i słabych stron własnej osobowości. Jest to punktem wyjścia do rozmowy doradczej i ustalenia optymalnej ścieżki edukacji i kariery oraz określenia planów zawodowych. Poniżej kilka możliwości pomocy w preorientacji zawodowej:

 • indywidualni.pl – portal zawierający testy pozwalające na rozpoznanie indywidualnego stylu uczenia się, predyspozycji oraz mocnych stron, a także zapewnienie dostępu do metod i technik podnoszących efektywność nauki
 • Labirynt zawodów – test predyspozycji i zainteresowań zawodowych (w 3 wersjach wiekowych – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz multimedialny zasób informacji zawodowej
 • 16 personalities – polska strona o MBTI z możliwością przeprowadzenia testu on-line