Wizja szkoły

Wizja i misja I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie

„Wizja bez odpowiedniego działania to tylko marzenie. Samo działanie, bez wizji, to tylko niewolnictwo.

Wizja i działanie to przyszłość świata.”

(inskrypcja Kościoła w Sussex,1730)

MOTTO

Podstawą naszego działania jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.Liceum przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności. Przekazujemy uczniom ogólną wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie, nauce, technice i pracy. Respektujemy chrześcijański system wartości. W liceum eksponujemy trzy podstawowe wartości: mądrość, miłość, odpowiedzialność.

WIZJA SZKOŁY

Nasz absolwent jest człowiekiem myślącym samodzielnie, wysoko ceniącym wiedzę. Z pełną świadomością dba o swój rozwój intelektualny i duchowy. To humanista oswojony z techniką. Absolwent naszej szkoły jest sumienny, kulturalny, szanuje powszechnie aprobowane normy obyczajowe i społeczne, cechuje go tolerancja i życzliwość wobec innych. Wychowanek naszej szkoły to Europejczyk, dumny z kultury i historii własnego narodu. To człowiek odpowiedzialny za siebie i współodpowiedzialny za świat.

MISJA SZKOŁY

 1. zaspokajamy potrzeby rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
 2. kształcimy umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
 3. poznajemy zasady troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną,
 4. korzystamy z różnych źródeł wiedzy,
 5. kształcimy umiejętności posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi oraz technologiami komunikacyjnymi i informacyjnymi,
 6. kształcimy umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki, budowania systemu wartości moralnych,
 7. rozwijamy takie cechy jak: wrażliwość, godność, samodzielność, odpowiedzialność za własny rozwój, wytrwałość i obowiązkowość,
 8. kształcimy umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów,
 9. rozwijamy umiejętności samokontroli i samooceny,
 10. kształcimy umiejętności współżycia w zespole,
 11. współuczestniczymy i współtworzymy życie kulturalne,
 12. kształtujemy u uczniów postawę przedsiębiorczości sprzyjającą aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
 13. uczymy świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych,
 14. przygotowujemy do wewnętrznego i zewnętrznego egzaminu maturalnego,
 15. przygotowujemy do wyboru szkoły policealnej lub wyższej uczelni,
 16. współpracujemy z rodzicami naszych uczniów.