Biblioteka

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI
Poniedziałek 7.30 -16.00
Wtorek 7.30 -16.00
Środa 8.00 -16.00
Czwartek 7.30 -16.00
Piątek 8.00 -14.30

Biblioteka zajmuje cztery pomieszczenia na parterze szkoły w miejscu ogólnodostępnym:

 • największe pomieszczenie zajmuje czytelnia połączona z Centrum Multimedialnym wyposażonym w 10 stanowisk komputerowych z pełnym dostępem do Internetu,
  dwa kolejne pomieszczenia służą do przechowywania zbiorów,
 • sala obsługi bezpośredniej czytelnika, oraz miejsce  do opracowywania rzeczowego materiałów – znajduje się tam również ogólnodostępny komputer.

Księgozbiór:

Do dyspozycji korzystających pozostaje ponad 25000 woluminów:

 • lektury obowiązkowe i uzupełniające,
 • literatura beletrystyczna,
 • poezja (antologie polskie i światowe, poeci polscy i obcy),
 • dramat polski i światowy,
 • literatura popularna i naukowa,
 • bogaty zbiór wydawnictw słownikowych i encyklopedycznych w księgozbiorze podręcznym,
 • wydawnictwa albumowe,
 • czasopisma dla młodzieży,
 • informatory o kierunkach studiów,  publikacje z preorientacji zawodowej,
 • publikacje naukowe naszych nauczycieli,
 • nowy dział REGIONALIA, gromadzący wszelkie publikacje związane z regionem,
 • aktualne przepisy prawne regulujące pracę szkoły, dokumenty oświatowe i samorządowe, Statut szkoły, Wewnątrzszkolny system oceniania, Program Wychowawczy

W dziale z literaturą popularno-naukową zastosowano wolny dostęp do półek, w związku z tym poszczególne działy zostały dodatkowo opisane na regałach. Czytelnia dysponuje znacznym zbiorem pozycji z księgozbioru podręcznego. Są tu również czasopisma dla młodzieży. Biblioteka posiada bogaty zbiór informatorów ds. preorientacji edukacyjnej i zawodowej. Ze względu na obszerność księgozbioru prace związane z utworzeniem elektronicznej bazy danych zajmą kilka lat.

Formy działalności

 • udostępnianie posiadanych zbiorów czytelnikom,
 • udostępnianie w czytelni Szkolnego Centrum Multimedialnego, a w nim:
  • korzystanie z elektronicznych źródeł informacji,
  • „relaks z Internetem” (komunikatory etc.…),
 • uzupełnianie księgozbioru:
  • aktualizacja lektur zgodnie z wymaganiami programowymi,
  • rozszerzanie działu z literaturą popularno-naukową, literaturą beletrystyczną (wszystko to oczywiście w miarę posiadanych środków finansowych),
 • opracowywanie rzeczowe pozyskanych materiałów,
 • poradnictwo i pomoc dla korzystających z czytelni,
 • poradnictwo z zakresu preorientacji zawodowej – we współpracy z pedagogiem szkolnym,
 • w zależności od potrzeb młodzieży i nauczycieli zajęcia z przysposobienia czytelniczego,
 • gromadzenie wszelkiej dokumentacji szkolnej (akty prawne, przepisy wewnętrzne etc.),
 • prowadzenie biblioteczki metodycznej dla nauczycieli,
 • współorganizowanie konkursów literackich, plastycznych i innych,
 • upowszechnianie czytelnictwa poprzez realizację projektu „Gorąco polecam”,
 • propagowanie regionalnych twórców kultury poprzez cykliczne wystawy ich twórczości i prezentowanie sylwetek „Nasze małe ojczyzny”
 • cykliczne organizowanie wystaw fotograficznych „ Z życia szkoły”
 • gromadzenie kronik szkolnych, materiałów prasowych i archiwaliów o szkole
 • prowadzenie bieżącej kroniki szkoły.

„I książki mają swoją historię…”

Biblioteka jest jedną z najstarszych bibliotek szkolnych w Koninie. 150 lat funkcjonowania I Liceum to również 150 lat działalności biblioteki. W 1863 r. trzon księgozbioru biblioteki stanowiły pozycje przywiezione z Radzymina w ilości 716 dzieł (o nieznanej treści), który liczył 1402 tomy. Do roku 1938 zmieniała swą lokalizację, podobnie jak szkoła przy której działała. Wreszcie w tymże roku otrzymała stałą siedzibę w budynku przy ul. Mickiewicza 14, w którym pozostaje do czasów obecnych. Zgromadzone wcześniej zbiory uległy całkowitej dewastacji w okresie I wojny światowej, gdy budynek szkoły został zajęty przez wojsko pruskie na koszary.  Po roku nastąpiło ponowne mozolne odtwarzanie i kompletowanie zbiorów. Zadania biblioteki w owym czasie polegały głównie na udostępnianiu książek uczniom i nauczycielom. Rolę czytelni pełniła świetlica szkolna, która mieściła się w pobliżu biblioteki. Wybuch II wojny światowej spowodował zaprzestanie działalności dydaktycznej szkoły, a co za tym idzie i jej biblioteki. W marcu 1945 r. nastąpiło reaktywowanie pracy placówki i jednoczesne „zapoczątkowanie” istnienia biblioteki poprzez ofiarowanie jej 500 tomów książek, głównie podręczników i dzieł z literatury naukowej i pięknej.