Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej częściowo zgodnej z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Niektóre pliki graficzne nie są dostępne cyfrowo z powodu braku opisu alternatywnego
 • Na stronie szkoły znajdują się treści niedostępne cyfrowo, z powodu centrowania, justowania, użycia kursywy i wielkich liter, niepisania od lewej strony, braku podziału na paragrafy.
 • Niektóre pliki do pobrania są niedostępne cyfrowo, zostały bowiem wytworzone przez podmioty zewnętrzne, dlatego zapewnienie dostępności tychże dokumentów nie leży w gestii I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki redagującego stronę.
 • Część plików do pobrania nie jest dostępna cyfrowo – zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy, będą udostępniane w sposób alternatywny
 • Strona zawiera odnośniki do stron zewnętrznych – strony te nie są w pełni dostępne cyfrowo

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Emilia Bugaj.
 • E-mail: emilia.bugaj@1lokonin.pl
 • Telefon: 63 242 87 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie
 • Adres: ul. Adama Mickiewicza 14
  62-500 Konin
  woj. wielkopolskie
 • E-mail: sekretariat@1lokonin.pl
 • Telefon: 63 242 87 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Mickiewicza 14 . Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy liceum. Wejście to nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do drzwi prowadzą schody – 3 stopnie. Za drzwiami znajduje się wiatrołap, na wewnętrznych jego drzwiach, na wysokości 145 cm, po prawej stronie znajduje się dzwonek. Szkoła posiada drugie  wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, bez schodów. Zlokalizowane ono jest od strony parkingu, do którego prowadzi brama wjazdowa. Przy drzwiach, po lewej stronie znajduje się dzwonek na wysokości 155 cm. Za drzwiami znajduje się wiatrołap. Na parkingu nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi                   

Budynek składa się z 3 kondygnacji i na każdym poziomie znajduje się korytarz (parter, 1 i 2 piętro). Aby dostać się na korytarz oraz 1 i 2  piętro należy pokonać schody.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.