Innowacje

“Innowacja programowo-metodyczna  realizowana w klasie o profilu ekonomicznym IEg
z rozszerzoną geografią  – regionalizm, prowadzona metodą WebQuest”

Innowacja programowa – regionalizm

Innowacja metodyczna – metoda WebQuest

W roku szkolnym 2019/2020 powstała kolejna innowacja pn. “Innowacja programowo- metodyczna  realizowana w klasie o profilu ekonomicznym  IEg  z rozszerzoną geografią  – regionalizm, prowadzona metodą WebQuest”, która polega na wprowadzeniu zagadnień  z geografii społeczno-ekonomicznej własnego regionu (regionalizm). Celem jest utrwalenie wiadomości z geografii społeczno- ekonomicznej oraz poznanie własnego regionu. Innowacja jest realizowana metodą WebQuest.

Jest to rodzaj metody projektów zorientowanej na prowadzenie uczniowskich badań, a wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet. Źródła online mogą być uzupełnione materiałami
z  podręczników, czasopism, własnych obserwacji terenowych. 
Celem  WebQuestu jest rozwinięcie u uczniów umiejętności problemowego, krytycznego  i twórczego myślenia oraz współpracy w zespole.

Innowacja realizuje kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020.

 Wędrówka przez kontynenty – uczymy się języka angielskiego poznając warunki polityczne, społeczne i przyrodnicze wybranych miejsc na świecie. Zajęcia pozalekcyjne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie prowadzone metodą CLIL

„Wędrówka przez kontynenty – uczymy się języka angielskiego poznając warunki polityczne, społeczne i przyrodnicze wybranych miejsc na świecie. Zajęcia pozalekcyjne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie prowadzone metodą CLIL” – jest to innowacja programowo-metodyczna przygotowana w oparciu o metodę zintegrowanego nauczania języka obcego i treści przedmiotowych CLIL (Content and Language Integrated Learning). Zajęcia prowadzone metodą CLIL w j.ang. skierowane do uczniów klas 1-3 I LO poszukujących sposobów poszerzenia wiedzy z geografii i wiedzy o społeczeństwie, a także podniesienia kompetencji z j.ang. Innowacja obejmuje 8 bloków tematycznych (4 lekcje każdy) prowadzone w laboratoriach językowych i w terenie. Zajęcia przeprowadzone przez 3 n-lki j. ang. posiadające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu: geografii, przyrody, WOSu i HiS. Wszystkie lekcje są otwarte dla nauczycieli obserwujących zajęcia w ramach WDN. Cele innowacji: Motywowanie uczniów do posługiwania się językiem obcym jako narzędziem do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Doskonalenie pracy n-li w zakresie zajęć dwujęzycznych poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy nt. metody CLIL (w ramach projektu “Dwujęzyczność w I LO przyszłością ucz. i n-li” PO WER 2016,  warsztatów w ramach patronatu naukowego PWSZ w Koninie). Propagowanie aktywnych metod pracy np. lekcja odwrócona, metody rozwiązywania problemów oraz metody skutecznego argumentowania, poprzez otwarcie zajęć dla n-li I LO.

ZROZUMIEĆ ZIEMIĘ – poszerzenie wiedzy geograficznej
i doskonalenie umiejętności uczniów podczas zajęć terenowych (wycieczek szkolnych)

Geografia jest nauką interdyscyplinarną wiążącą wiele dyscyplin m.in. geologię, geomorfologię, kartografię, klimatologię, astronomię czy też nauki związane z życiem społecznym, gospodarczym, demografią i turystyką. Zwłaszcza geologia i geomorfologia dla uczniów kojarzą się ze skomplikowanymi zagadnieniami, które wydają się trudne do zrozumienia. W naszej szkole zachęcamy uczniów do wyjścia poza mury szkolne, aby w terenie nauczyć się zauważać obiekty geologiczne, interpretować obserwowane zjawiska, poznawać ich genezę i skutki, do których mogą one prowadzić. Słowem – aby ZROZUMIEĆ ZIEMIĘ.

Geografia to nauka, której nie powinniśmy uczyć się pamięciowo, ale poprzez angażowanie możliwie jak największej ilości zmysłów: czuję, dotykam, poznaję – to chyba najwłaściwsza droga uczenia się geografii. Jest to przedmiot rozwijający zainteresowania ucznia otaczającym go światem, najbliższą okolicą, ale to także przedmiot, który rozbudza zamiłowanie do dalszych podróży, do zobaczenia „na własne oczy” tego o czym uczyło się na lekcjach, co widziało się w filmach, na zdjęciach lub o czym czytało się w podręczniku. (autorka: mgr Henryka Hypś)