Sprawdzian kompetencji językowych

Sprawdzian kompetencji językowych zostanie przeprowadzony 2 czerwca 2021  o godzinie 15:00 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie przy ul. Adama Mickiewicza 14.

Kandydaci zainteresowani miejscem w grupie dwujęzycznej, nawet jeśli nie jest to opcja nr 1, składają wnioski do szkoły pierwszego wyboru do 31 maja 2021 do godz. 15:00. Tylko kandydaci, którzy uzyskają min. punktów będą brani pod uwagę do grup dwujęzycznych.

Poniżej wyciąg z Regulaminu szkolnej Komisji rekrutacyjnej dostępnego na stronie https://1lokonin.pl/category/rek-21-22/ ze wskazowkami praktycznymi. w ww regulaminie znaleźć również można szczegółowy opis wymagań na sprawdzian.

 1. Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych przeprowadza się sprawdzian kompetencji językowych składający się z części pisemnej na poziomie B1 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).
 2. Sprawdzian trwa 60 min i składa się z następujących części: rozumienia tekstu czytanego oraz testu leksykalno – gramatycznego. Wszystkie pytania są pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru.
 3. Za sprawdzian kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
 4. Kandydat uzyskuje pozytywny wynik sprawdzianu w przypadku otrzymania minimum 16 punktów.
 5. Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są i otrzymują maksymalną ilość punktów: 
  1. kandydaci posiadający certyfikat z języka angielskiego: FCE lub CAE lub CPE, którzy okażą do wglądu oryginał certyfikatu i złożą wraz z dokumentami jego potwierdzoną kopię; 
  2. kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego przeprowadzonych zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4).
 6. Zwolnienie ze sprawdzianu kompetencji językowych następuje na podstawie dokumentów potwierdzających podstawę zwolnienia.
 7. Na sprawdzian kompetencji językowych kandydat przychodzi z ważną legitymacją szkolną.