Na nieludzką ziemię – sowieckie deportacje Polaków na Sybir

10 lutego rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. Początek deportacji na masową skalę umożliwiło Sowietom zaanektowanie wschodnich województw RP. Po 17 września 1939 roku, kiedy Armia Czerwona przekroczyła granice Polski, na zagarniętych przez nią terenach rozpoczął się terror na niespotykaną dotychczas skalę.
W lutym 1940 roku deportowano łącznie ok.140 tys. polskich obywateli. Według szacunków władz RP na emigracji, w wyniku wywózek zorganizowanych w latach 1940-1941 do syberyjskich łagrów trafiło około miliona osób cywilnych, choć w dokumentach sowieckich mówi się o 320 tysiącach wywiezionych. Część zesłańców wydostała się z łagrów dzięki formowanej na terenie ZSRR armii gen. Władysława Andersa.
Honorowy Klub Wnuka Sybiraka działający przy I Liceum im. Tadeusza Kościuszki przypomina całej społeczności uczniowskiej o tych bolesnych wydarzeniach.